Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden en klik hier voor het bijbehorende meerjarenplan.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Bijlage schoolgids

Klik hier om de bijlage schoolgids te downloaden.

Sociaal veiligheidsplan

Klik hier om het sociaal veiligheidsplan te downloaden.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol van onze school te downloaden en klik hier voor een document over cyberpesten.

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Klik hier om het protocol grensoverschrijdend gedrag bij leerlingen te downloaden.

Klik hier om het protocol grensoverschrijdend gedrag door ouders te downloaden.

Medicijnbeleid

In de dagelijkse praktijk krijgt elke school te maken met zieke kinderen en kinderen die medicijnen gebruiken. Het is van belang goede afspraken te maken tussen ouders en/of verzorgers en school. Daarom is dit medicijnbeleid gemaakt. Klik hier om het medicijnbeleid te downloaden.

Gedragscode

Stichting Groeisaam heeft een gedragscode opgesteld. De gedragscode is een richtlijn voor een wenselijke houding voor wat betreft de omgang met en tussen leerlingen, medewerkers, ouders en andere betrokkenen en dient een bijdrage te leveren aan het creëren van een veilig leer- en werkklimaat op school.

Je thuis voelen op school is een belangrijke basisvoorwaarde om als kind tot leren te komen op school, om als leraar met plezier je werk te doen en om als ouder/verzorger een goed contact te hebben met de school. Om dit te realiseren is een kader belangrijk waarin afspraken worden gemaakt en gedeelde waarden worden vastgelegd. Uitgangspunt is dat medewerkers, kinderen, ouders en alle anderen die binnen de scholen actief zijn elkaar gelijkwaardig en met respect behandelen.
De Wet is altijd leidend. Daarnaast betekent het kiezen voor een school ook dat medewerkers, leerlingen en ouders zich conformeren aan de regels van een school.

Klik hier om de gedragscode te downloaden.

 

Formulieren

Download hier het formulier voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties.

Download hier ons inschrijfformulier.

Download hier informatie over privacy op school

Download hier informatie over externe ondersteuning onder schooltijd

Kalender

Download hier de papieren versie van de ouderkalender

Vijf gelijke dagen model

Basisschool De Reuzepas gaat m.i.v. het nieuwe schooljaar 2020-2021 over op het 5 gelijke dagen model.
In dit plan vindt u onder meer informatie over wat werken met het 5 gelijke dagen model voor onze school betekent, wat het betekent voor de organisatie en de praktische zaken zoals afspraken over het lunchen in de klas.
Download hier informatie over het vijf gelijke dagen model

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl